Štatút súťaže

Štatút súťaže na

Facebooku Mariatálsky Štvanec

1. Usporiadateľ súťaže 

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť 8PR s.r.o. so sídlom na ulici Rebarborova 21, 82107, IČO: 35 881 950, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 122067/B Bratislava (ďalej len „usporiadateľ“). 

2. Trvanie súťaže 

„Súťaž s partnerom“ je časovo limitovaná a prebieha v dňoch od 01.05.2023 do 24.09.2023 vrátane. V tomto termíne bude prebiehať 5 samostatných súťaží, každá súťaž bude vyhlásená vždy do piateha dňa v kalendárnom mesiaci (ak to umožňuje dohoda s vybraným partnerom) a vyhodnotená bude vždy do 24. dňa v mesiaci (ak nie je uvedené inak v súťažnom príspevku). Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s trvaním a konaním súťaže. 

3. Podmienky účasti v súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, s plnou spôsobilosťou na právne úkony, ktorá súhlasí s podmienkami. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. 

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby účastník súťaže poslal odpoveď do komentára pod príspevkom na facebookovej stránke mariatálsky Štvanec a zároveň bol počas vyhodnotenia riadne prihlásený a evidovaný v zozname prihlásených účastníkov na jednu z disciplín Mariatálskeho Štvanca – Veľký Štvanec, Malý Štvanec alebo Súťaž družstiev. Pre vylúčenie pochybností platí, že s jedným komentárom sa môže súťažiaci zúčastniť jednej súťaže len jedenkrát. Používanie viacerých facebookových identít jedným súťažiacim je zakázané. Porušenie tohto ustanovenia môže viesť k vylúčeniu súťažiaceho zo súťaže. Súťažiaci sa však môže zapojiť do každej z piatich súťaží a môže tak vyhrať až 5-krát za celú dobu trvania súťaže. 

4. Ceny 

Usporiadateľ súťaže odovzdá výhercom nasledujúce Ceny:

 • Cena 1: Hodinky Garmin Forerunner 255 Music od partnera, spoločnosti Dôvera zdravotná poisťovňa.
 • Cena 2: Kufor plný zážitkov v hodnote 300 eur od generálneho partnera, cestovnej kancelárie TUI Reisecenter Slovensko. Do tejto súťaže je možné zapojiť viac súťažných komentárov z jedného profilu.
 • Ceny 3 – 5 budú doplnené vždy v mesiaci, v ktorom bude súťaž vyhlásená.

(Ďalej len Cena)

Každá cena bude vyžrebovaná naraz zo všetkých súťažiacich, ktorí sa svojim komentárom zapoja do súťaže na facebookovom profile Mariatálsky Štvanec. Vyplatenie výhry v hotovosti nie je možné.  

Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Organizátor dáva do pozornosti, že od zdanenia sú oslobodené len prijaté ceny alebo výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 €. V prípade nepeňažnej výhry výhercom v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, organizátor oznámi výhercovi nadobúdaciu hodnotu nepeňažnej výhry, aby výherca mohol predmetnú výhru správne zdaniť.

5. Žrebovanie, vyhlásenie výhercov a informovanie výhercov a prevzatie výhry 

Žrebovanie súťaže sa uskutoční vždy do 24. dňa v mesiaci (máj až september) – ak nie je uvedené inak v súťažnom príspevku – a bude prebiehať pod dohľadom dvoch osôb určených Usporiadateľom. 

Žrebovanie je uskutočnené softwarom, ktorý je na to určený, to znamená náhodne vyberá Výhercu z databázy všetkých Súťažiacich.

Výherca bude o výhre informovaný zverejnením na facebookovom profile Mariatálsky Štvanec.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre dané Ceny boli splnené, alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru Cien. 

Výhercovi bude Cena odovzdaná spôsobom, ktorý si dohodne Usporiadateľ s Výhercom po jeho kontaktovaní prostredníctvom správy alebo emailu. V prípade, že bude výhra zaslaná poštou, usporiadateľ nezodpovedá za straty alebo poškodenie spôsobené Slovenskou poštou. 

Ak výherca do troch dní od prvého kontaktovania neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava náhradník.

Náhradník je vyžrebovaný ihneď po tom, čo Usporiadateľ zistil, že výherca neprejavil súhlas s nadobudnutím výhry, vzdal sa výhry, odoprel súhlas, resp. nesplnil inú podmienku podľa týchto pravidiel, a to obdobným spôsobom ako pri prvom žrebovaní Víťaza.

Ak nastane rovnaká situácia aj pri prvom náhradníkovi, výhru získava náhradník vyžrebovaný v druhom poradí a postupne až náhradník v dvadsiatom piatom poradí. 

6. Osobné údaje

Účasťou v súťaži dáva každý súťažiaci súhlas k spracovaniu jeho osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, ktoré súťažiaci poskytol za účelom realizácie súťaže, jeho účasti v súťaži. Spracovanie údajov sa riadi Zásadami spracovania a ochrany osobných údajov.

7. Zásadami spracovania a ochrany osobných údajov

Účastník súťaže svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami, zaväzuje sa ich dodržiavať a zároveň odpovedaním na príspevok organizátora na facebookove stránke organizátora udeľuje súhlas organizátorovi ako prevádzkovateľovi so spracúvaním svojich poskytnutých osobných údajov nevyhnutných na realizáciu súťaže za účelom účasti v súťaži, jej vyhodnotenia, kontaktovania výhercu súťaže, uverejnenia výhercu na facebookovej/internetovej stránke organizátora a/alebo partnera, alebo na iných sociálnych sieťach, archivovania výsledkov súťaže organizátorom súťaže.

Účastník súťaže berie na vedomie, že organizátor súťaže spracúva osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a kontaktná adresa len pri výhercoch súťaže. Súhlas sa poskytuje dobrovoľne. Súhlas sa udeľuje na dobu 12 mesiacov po skončení súťaže. Odvolanie súhlasu počas trvania súťaže a pred žrebovaním výhry má za následok vyradenie účastníka zo súťaže. Odvolať súhlas možno zaslaním emailovej správy na emailovú adresu beh@8p.sk.

Práva účastníka súťaže ako dotknutej osoby účastníkovi prináležia v zmysle platných právnych predpisov. Dotknutá osoba má podľa zákona č. 18/2018 Z.Z.o ochrane osobných údajov (Zákon) právo:

 1. požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby v zmysle § 21 Zákona,
 2. na opravu osobných údajov v zmysle § 22 Zákona,
 3. na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23 Zákona,
 4. na obmedzenie spracúvania osobných údajov v zmysle § 24 Zákona,
 5. namietať spracúvanie osobných údajov v zmysle § 27 Zákona,
 6. na prenosnosť osobných údajov v zmysle § 26 Zákona,
 7. aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú za podmienok uvedených v § 28 Zákona,
 8. kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov,
 9. podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona v prípade, ak tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Zákonom,
 10. pred ďalším spracúvaním osobných údajov na poskytnutie informácie o inom účele, ak má prevádzkovateľ v  úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané.

8. Záverečné ustanovenia 

Každý účastník súťaže účasťou v súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči účastníkovi súťaže u žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Organizátor vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

Ustanovenia týchto podmienok súťaže sa stávajú platnými a účinnými dňom ich zverejnenia na webovej stránke www.mariatalskystvanec.sk.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na zrušenie súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky hry, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok hry usporiadateľ zverejní na svojej webovej stránke www.mariatalskystvanec.sk.

Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými súťažiacimi v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry.

Výherca nemá právny nárok na výmenu Ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo akejkoľvek inej kompenzácie. Súťažiaci berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platných právnych predpisov vymáhať súdnou cestou.

Zapojením sa do súťaže vyjadrujú súťažiaci svoj súhlas riadiť sa týmito podmienkami súťaže.

Scroll to top